Boj s hospodářskou kriminalitou v ČR zaznamenává úspěchy. Je ČEZ další společností na mušce?

01.08.2017
Zdroj: Oficiální údaje České republiky. PROVÁDĚNÍ ÚMLUVY OECD O BOJI PROTI PODPLÁCENÍ. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O FÁZI 4: ČESKÁ REPUBLIKA, OECD, 22. června 2017
Zdroj: Oficiální údaje České republiky. PROVÁDĚNÍ ÚMLUVY OECD O BOJI PROTI PODPLÁCENÍ. HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O FÁZI 4: ČESKÁ REPUBLIKA, OECD, 22. června 2017

Vypadá to, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO), který vstoupil v platnost v lednu 2012, se zdá být účinným. Za určitých okolností činí zákon společnosti odpovědnými za přestupky spáchané jejich řediteli, vrcholovým managementem a jinými osobami, v celé řadě trestných činů. Toto se vztahuje na trestné činy, které lze obecně zahrnout do oblasti hospodářských trestných činů, např. neplacení daní, korupce a úplatkářství nebo poškozování životního prostředí (vypouštění škodlivin apod.).

Nedávno zveřejněná zpráva OECD, zabývající se dopadem ZTOPO, uvádí: "Počet vyšetřování a stíhání právnických osob se v impozantní míře zvýšil." Tento fakt ilustruje vypracovaný a výše uvedený graf OECD. České úřady do poloviny prosince 2016 prošetřily více než 655 právnických osob, ve stejném období jich bylo 163 usvědčeno. Dva z nich se týkaly podplácení státního úředníka. A za pozornost stojí i skokové zvýšení počtu právnických osob stíhaných v roce 2016. Znamená to, že české úřady boj proti hospodářské kriminalitě konečně vyhrávají?

Zpráva OECD poukazuje ale také na to, že od přijetí ZTOPO nebyla žádná právnická osoba stíhána za uplácení zahraničních veřejných činitelů. Kromě toho, 17 let po ratifikaci Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů při mezinárodních obchodních transakcích "nebyl dosud v České republice stíhán žádný případ podplácení zahraničních veřejných činitelů", což, jak OECD vysvětluje, "je důvodem k znepokojení, zejména s ohledem na orientaci české ekonomiky na export, který zahrnuje vysoce riziková odvětví, jakými jsou strojírenství a obchod s obrannými materiály. Export zbraní z České republiky je navíc vystaven vysokému riziku korupce." V této souvislosti je významná nedávná informace, že česká protikorupční policie vyšetřuje řadu zahraničních transakcí společnosti ČEZ, např. podezření z úplatkářství v Albánii. Fakt, že vyšetřování zahájené bezprostředně po ostré kritice českých úřadů ze strany OECD za to, že se nedokázaly vypořádat s korupcí, nevypadá jako náhoda. A v této souvislosti vyvstává otázka: Udělá to ze společnosti ČEZ exemplární příklad?

Další informace naleznete na adrese:

https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Czech-Republic-Phase-4-Report-ENG.pdf

Jeremy Monk, portfolio manager 

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.