C. S. Fondy: Zátěžová zkouška, jak plní Ministerstvo financí své závazky vůči investorům

29.03.2019

Již týden po oficiálním spuštění České národní koncepce rozvoje kapitálového trhu, by mělo Ministerstvo financí ČR prokázat, do jaké míry hodlá plnit své sliby ohledně lepší ochrany investic. Zprávy o tom, že Ministerstvo financí plánuje poslat tři bývalé C. S. Fondy, v současnosti spravované AKRO investiční společností, a.s., do likvidace, přijali jejich podílníci se značnou nelibostí a skepsí. Na nedávné rozhodnutí soudu nižší instance, odpovědělo AKRO dovoláním k Nejvyššímu soudu. Očekávali bychom, že nikdo žádné další kroky, do doby úplného ukončení sporu, nepodnikne, a to i s ohledem na situaci v roce 2012, kdy fondy přijaly finanční prostředky na náhradu škody ve výši přesahující 2 mld. Kč a regulátor striktně dohlížel na to, aby tyto prostředky do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání Ministerstva financí nebyly rozděleny mezi podílníky. Naštěstí bylo Ministerstvo financí až doposud ochotné o celé věci debatovat, takže pro zhruba 40 000 zbývajících podílníků není prozatím nic definitivně ztraceno.

Rychlá rekapitulace

Pro ty méně znalé věci, v roce 1997 došlo k největšímu finančnímu skandálu té doby - k vytunelování 1.23 miliardy Kč z majetku C. S. Fondů, nákupem bezcenných akcií drůbežářské firmy. Peníze byly posléze rychle vyvedeny do zahraničí. Na 50 000 investorů přišlo o své úspory. I když celá řada lidí, spojená s podvodem, skončila ve vězení, žádná z tzv. "velkých ryb" nakonec nikdy "chycena" nebyla, praví viníci zůstali nepotrestáni. V roce 2005, kdy již byla celá věc právně promlčena, vystoupil František Chobot (alias František Bušek) s prohlášením, že fondy "vytuneloval" on, spolu s Pavlem Tykačem. A aby ještě "přisypal sůl do rány", nechal se provokativně fotit do médií.

V roce 1997 AKRO investiční společnost, a.s. převzala správu toho mála, co v C. S. Fondech zbylo. Společnosti AKRO se poté podařilo získat odškodnění od původního depozitáře (Plzeňské banky) a zároveň vysoudit odškodnění od Ministerstva financí, jehož finančně analytický útvar umožnil vyvedení peněz do zahraničí navzdory varování, že by měl tomuto transferu zabránit.

Bohužel Městský soud v Praze vloni v listopadu nařídil okamžité navrácení 2 miliard Ministerstvu financí, spolu se zákonným úrokem 8,05% p. a. Verdikt vycházel z přesvědčení, že promlčecí doba nároku se nepočítá od doby, kdy policie vznesla obvinění proti Ministerstvu financí, ale již od dřívějšího data, kdy bylo zřejmé, že je vina právě na straně Ministerstva financí. Po takovéto změně pravidel se nárok AKRO rázem ocitl vně promlčecí doby. Společnost AKRO 2 miliardy Ministerstvu financí neprodleně vrátila a okamžitě podala dovolání k Nejvyššímu soudu - jednak proti požadavku vrátit odškodné zpět státu, jednak proti povinnosti platit úrok z prodlení, který jeden z našich odborných poradců nazval "odměnou za to, že Ministerstvo financí odvedlo špatnou práci". A nejen to, společnost AKRO spolu s dovoláním podala žádost o odklad vykonatelnosti rozsudku v rozsahu úroků z prodlení a požádala Ministerstvo financí o posečkání s vymáháním úroků z prodlení do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu. Odkaz na verdikt soudu s důvody dovolání naleznete na webových stránkách AKRO. Čtenáři si mohou učinit vlastní úsudek.

Zatímco odškodnění ve výši 2 miliard Kč bylo neodkladně navráceno Ministerstvu financí, zákonem nařízený úrok se postupně vyšplhal do nepředstavitelné výše 700 milionů korun, což by v případě vyplacení znamenalo likvidaci fondů jako takových. Dosti zvrácený výsledek celé kauzy.......

Je nám všem jasné, že Ministerstvo financí se v tomto případě nachází ve značně složité situaci. Na jedné straně je hlavním orgánem hájícím zájmy českého kapitálového trhu, a na straně druhé je úřadem vytvářejícím legislativu potřebnou na ochranu investorů. Současně však také figuruje jako žalovaná strana v dlouho se táhnoucím soudním řízení.


Nezoufejte (Prozatím)!

Vzhledem k tomu, kolik je toho v sázce, a to nemluvím jen o C. S. Fondech, jsem se rozhodl promluvit zcela otevřeně. Jsem známý jako jediný "západní" portfolio manažer působící v oblasti domácích fondů. Co se již o mně tolik neví, je fakt, že jsem za svou více než 30letou kariéru spravoval investiční fondy spadající pod jurisdikci Kanady (Ontario), USA, Velké Británie, Švýcarska, Austrálie, Japonska a mnoha dalších. Nikdy jsem však neměl co do činění s jurisdikcí, v níž by byla ochrana investic tak nedostatečná jako v České republice. Podvody a neřešené střety zájmů zde bijí doslova do očí, což je skutečně smutné. Nehodlám se nikterak omlouvat za někdy možná dosti drsné komentáře ze strany AKRO, kupříkladu nedávno ve spojitosti s českými zákony ohledně tzv. "squeeze-outs" minoritních podílníků. Jsem si vědom toho, že zde promlouvám za tzv. mlčící většinu. ANO se kasalo "Budeme jiní", jejich koaliční partner ČSSD zase hlásal "sociální spravedlnost". Zde, v případě C. S. Fondů, mají šanci tyto sliby splnit. Máte tu 40 000 obyčejných občanů, dnes již v důchodovém věku: Jak ochráníte jejich zájmy? Čím si něco takového zasloužili? Ničím. Tento trestně právní a soudní systém tyto čestné, tvrdě pracující občany podvedl. V žádném jiném právním systému, pro který jsem kdy pracoval, by nemohlo dojít k tomu, aby tito lidé o všechno přišli. Pokud k tomu skutečně dojde, jaký signál to podle vás vyšle?

S potěšením musím konstatovat, že současné Ministerstvo financí se nebrání diskuzi o nepříjemné situaci, v níž se podílníci někdejších C. S. Fondů nalézají, a proto netřeba předčasně házet flintu do žita. Já sám to vnímám jako opravdu dobré znamení. V minulosti nás brali jako opozici, jako nepříjemnou komplikaci, dokonce i snad jako nepřítele. AKRO investiční společnost, a.s. ani podílníci někdejších C. S. Fondů však nejsou nepřátelé: právě naopak. Ano, ředitel pro obhospodařování fondů je sice Brit, ale AKRO je jediná dosud fungující ryze česká investiční společnost. AKRO investiční společnost, a.s. je ukázkou příkladně korporátně řízené společnosti: aktiva má v bezpečné, ale nezávislé správě u ČSOB, obchoduje prostřednictvím nezávislé makléřské společnosti (ING) a audit jí provádí renomovaná společnost BDO. AKRO je také v současnosti jedinou českou investiční společností s certifikátem kvality ISO. V posledních letech se navíc všem AKRO fondům výjimečně dařilo, a to nejen AKRO fondu nových ekonomik, i AKRO fondu progresivních společností, který dosáhl skutečně nadprůměrných výsledků. Druhý jmenovaný, původně C. S. fond kapitálových výnosů, patří mezi nejlépe fungující evropské fondy zaměřené na malé podniky. Je snad likvidace tohoto fondu v souladu se zájmy českého kapitálového trhu?

Závěrem

Možná, že jsem přehnaný optimista, nebo úplně naivní, ale stále věřím tomu, že současná jednání mezi Ministerstvem financí a AKRO vyústí ve spravedlivé řešení tohoto dlouho se táhnoucího případu. Rozhodně prozatím vedla k upřímnému a otevřenému dialogu. Z nedávno spuštěné České národní koncepce rozvoje kapitálového trhu jasně vyplynulo, že ochrana investorů je nezbytný předpoklad pro úspěšné fungování kapitálového trhu. Jak jinak, silná ochrana investic je klíčová pro všechny úspěšné kapitálové trhy! Pokud se vše nakonec obrátí ve prospěch podílníků, nejenže se tím Česká republika vyhoupne do první ligy kapitálových trhů, ale stane se i první volbou kapitálových trhů v středoevropském regionu.


Jeremy Monk,
Investiční ředitel,
AKRO investiční společnost, a.s.

28. březen, 2019