Podílníci bývalých C. S. Fondů se možná ještě dočkají spravedlnosti – předchozí rozsudek byl zrušen

11.10.2022

Upozorňujeme podílníky bývalých C. S. Fondů na nedávné oznámení AKRO investiční společnosti, a.s.(správce bývalých C. S. Fondů), že dne 5. října 2022 byl na ústním jednání ve věci podaných žalob pro zmatečnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. května 2018 tento rozsudek zrušen. Konkrétně na tomto jednání soud rozhodl o zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. 5. 2018, sp. zn. 8 C 445/2014-456 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2018 sp. zn. 30 Co 366/2018-524 v celém rozsahu, čímž vyhověl návrhu AKRO investiční společnosti, a.s.

Pravidelní čtenáři našeho blogu si jistě vzpomenou na skeptický postoj společnosti AKRO ke zmatečnému, nespravedlivému a zvrácenému rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. května 2018, kdy muselo být dříve získané odškodnění vráceno spolu se zákonnými úroky v hodnotě 700 milionů českých korun. Proces a výsledek byl tak surrealistický, že jsme dokonce parodovali soud s fiktivním soudem, který se objevuje v Alence v říši divů od Lewise Carrolla.

Zrušení rozsudku z května 2018 je pro podílníky bývalých C. S. Fondů pozitivním vývojem, i když nelze zaručit konečný úspěch, a to získání odškodného pro podílníky.


AKRO investiční společnost, a.s.


UPOZORNĚNÍ:
Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.