Užitečný index: PMI aneb nákupčí vědí

16.03.2021

Purchasing Managers' Index ("PMI", Index manažerů nákupu) je užitečný ukazatel vývoje ekonomické aktivity - růstu nebo poklesu HDP. Jeho varianty umožňují nejen hodnocení výkonu ekonomiky jako celku, ale i většiny odvětví výroby a služeb. Zpravidla indikuje současný ekonomický vývoj s předstihem před výstupy oficiálních statistik. Indexy PMI ve světě zpracovává řada institucí: jedna z nejvýznamnějších, společnost IHS Markit Ltd. kotovaná na newyorské burze uvádí, že poměrně spolehlivé indikace vývoje ekonomiky jsou k dispozici zhruba dva a půl měsíce před zveřejněním oficiálních dat.

Manažeři nákupu či zásobování zpravidla disponují neveřejnými daty o projektech a předpokládaném krátkodobém trendu hospodaření svých společností i relevantních segmentů trhu. Je to logické: nemohou přeci dopustit, aby výroba stagnovala pro nedostatek zásob a surovin nebo aby byla společnost finančně vysávána nadbytečnými zásobami. Manažeři velkých společností tudíž pracují se značným objemem dat a na jejich základě mají (nebo nemají) důvěru v další vývoj. Jejich situaci odráží jak aktuální stav výroby nebo služeb jejich společností, tak i objem zakázek pro nejbližší následující období. Společnosti jako IHS Markit shromažďuji na měsíční bázi údaje o významných proměnných z oblasti hospodaření společností, porovnávají je v čase (právě probíhající měsíc oproti předcházejícímu), a jednoduchou kalkulací agregují do ukazatele na stupnici 0 - 100. Sledovanými parametry jsou aktuální výstup/výkon, objem zakázek/objednávek a zaměstnanost, u výrobních společností také objem nákupů a dodací lhůty (Suppliers' Delivery Times). Kromě toho je sledován názor manažerů na očekávaný vývoj. Na výpočtu PMI je významný především objem zpracovávaných dat: IHS Markit shromažďuje podklady od téměř 30 000 společností z celého světa, výsledkem je pak škála indexů na teritoriálním a odvětvovém principu. Interpretace indexu není příliš složitá: hodnota pod 50 indikuje pokles hospodářské aktivity, hodnota nad 50 naopak hospodářský růst. Ovšem pozor: změna indexu, dejme tomu, z hodnoty 40 na 45 neznamená, že se propad "otočil" a ekonomika roste. Taková změna pouze naznačuje, že propad pokračuje, avšak pomaleji. Stejně tak u "rychlosti" ekonomického růstu.

Včasnost indexu PMI je jeho největší předností. Oficiální statistiky se se zpožděním ohlížejí dozadu, PMI ukazuje situaci takovou, jaká je nyní, a má navíc jistou predikativní povahu.

Poněkud komplikovaný graf uvedený níže ilustruje vypovídací schopnost indexu PMI na datech zveřejněných v roce 2020 pro Evropskou Unii:

Černá čára ukazuje vývoj indexu PMI evropských manažerů nákupu na měsíční bázi (levá osa). Modrá horizontální linka v úrovni hodnoty 50 je "benchmark" pro indikaci předpokládaného růstu či poklesu.

Sloupce vyjadřují procentuální kvartální růst či pokles HDP oproti předchozímu čtvrtletí (pravá osa). Tento údaj je se zpožděním zveřejňován statistickými úřady za celé předchozí čtvrtletí (řekněme na konci dubna za první čtvrtletí roku) - proto je v grafu údaj o vývoji HDP v I. čtvrtletí uveden až v dubnu.


Data od nákupních manažerů ve formě indexu lze interpretovat jako průběžnou předpověď toho, co statistická data odhalí o probíhajícím čtvrtletí teprve zhruba měsíc po jeho skončení. Data za rok 2020 ukazují, že predikce na bázi PMI vůbec nedopadaly špatně. Připomeňme, že každá hodnota indexu pod úrovní 50 znamená propad: pohyb v dolní části - byť křivka směřuje vzhůru - stále indikuje zhoršování situace. Ve třetím čtvrtletí 2020 se hodnoty indexu pohybovaly nad hranicí 50 a později vykázaný údaj HDP vykázal téměř dvanáctiprocentní nárůst oproti "propadáku" ve druhém čtvrtletí. A hodnoty mírně pod úrovní 50 v průběhu čtvrtého čtvrtletí naznačovaly celkový pokles uveřejněný za dané období až počátkem roku 2021 (-0.4% dle OECD, -0.5% dle Eurostatu).

Předběžné odhady (Eurostat, Newsrelease 17/2021, 2 February 2021) uvádějí, že za celý rok 2020 poklesl HDP Evropské unie o 6.4% oproti roku 2019. Jiné zdroje uvádějí ještě větší propad. A index PMI evropských manažerů nákupu byl v roce 2020 v sedmi měsících pod hranicí 50, v dubnu dokonce na extrémně nízké hodnotě 13.8.

Pro úplnost: Ostatní geografické indexy PMI vykázaly obdobný průběh, s mírně odlišnou úrovní. Optimističtější byly pouze odhady asijských manažerů - a posunuly globální čísla do poněkud pozitivnější polohy.


Vzhledem ke stále ještě nejasným výhledům pro rok 2021 (i s ohledem na residua pandemie loňského roku) bude zajímavé index PMI sledovat, zejména ve srovnání se čtvrtletními statistickými údaji o vývoji HDP. Je možné, že instituce jako IMF a OECD budou své výhledy v průběhu tototo roku měnit a upřesňovat. Uvidíme, zda se manažeři nákupu budou nadále trefovat (skoro) do černého stejně jako v minulosti. Či zda agentury budou výhledy korigovat podle PMI.

Mimochodem, PMI pro Českou republiku vykazovala v lednu a únoru 2021 u zpracovatelského průmyslu výrazné zlepšení - výroba i zakázky prudce rostly (úroveň 57 a 56.5 bodu, sezónně upravený výrobní PMI). V oblasti výroby tedy pozitivní vývoj.

Tak uvidíme.

Michal Mareš, březen 2021