NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

At AKRO, one of our favourite economic indicators is US non-farm payrolls. This monthly data series shows employment in the world's largest economy, adjusted to exclude seasonal employment in the agricultural sector. Historically, when the year on year rate of change[1]falls below 1% it has always been an accurate indicator of recessionary...

V AKRO investiční společnosti, a.s., je jedním z našich oblíbených ekonomických ukazatelů celkový počet zaměstnaných v USA, mimo odvětví hospodářství. Datová řada níže ukazuje zaměstnanost v největší ekonomice světa, upravená tak, aby vyloučila sezónní zaměstnanost v zemědělském sektoru. Historicky, když meziroční tempo změn[1] klesne pod 1 %, vždy...

During the 2015-16 period of extremely low interest rates, when speculators were clamoring for Czech Crown denominated assets (betting on an appreciation of the currency once the currency cap ended), the Czech Ministry of Finance (MoF) focused on issuing short to medium maturity debt. While at the time, issuing shorter maturity debt seemed to have...

V období extrémně nízkých úrokových sazeb 2015-16, kdy spekulanti volali po aktivech denominovaných v české měně (sázeli na zhodnocení koruny po zrušení kurzového stropu), se české ministerstvo financí (MF) zaměřilo na emisi krátkodobých až střednědobých dluhů. Přestože se v té době zdálo, že emise dluhu s kratší splatností vede spíše k úrokovým...

Purchasing Managers' Index ("PMI", Index manažerů nákupu) je užitečný ukazatel vývoje ekonomické aktivity - růstu nebo poklesu HDP. Jeho varianty umožňují nejen hodnocení výkonu ekonomiky jako celku, ale i většiny odvětví výroby a služeb. Zpravidla indikuje současný ekonomický vývoj s předstihem před výstupy oficiálních statistik. Indexy PMI ve...

"Naprostá nekompetentnost" a "provincialismus". Tak údajně popsal prezident Masaryk kroky československého ministra financí (a jeho ministerstva) v roce 1924 při emisi dluhů vydaných "Ve jménu republiky"[1]. Jsme téměř o 100 let dál a prakticky nic se nezměnilo.

AKRO fond novych ekonomik finished the year up a respectable 5½ % in 2020. As predicted, in our 1st April blog: "The Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself ", late March proved to be the nadir for the markets: The point of maximum Covid-19 related panic. Thereafter, the combination of fiscal and monetary stimulus,...

AKRO fond nových ekonomik zakončil rok 2020 úctyhodným nárůstem 5,5 % oproti předchozímu roku. Jak jsme předpovídali v našem článku na blogu z 1. dubna: "Nemáme se čeho obávat, jen strachu samotného", konec března se stal nejhorším obdobím pro trhy: dobou největší paniky související s Covid-19. Následně však kombinace fiskálních a peněžních...

Why Bother?

30.11.2020

A well respected official recently asked: "Why bother?" "Why does AKRO investiční společnost, a.s. continue to fight against the Czech government on behalf of investors in the former CS fondy?" A very pertinent and direct question. Indeed, since 2014, almost every judicial decision has been against these investors. Why doesn't AKRO investiční...

Jeden respektovaný úředník se nedávno zeptal: "Stojí vám to za to? Proč se AKRO stále pokouší domoci se pro podílníky bývalých CS fondů náhrady škody?" Velice relevantní a přímý dotaz. Skutečně, od roku 2014 směřovalo téměř každé soudní rozhodnutí proti podílníkům těchto fondů. Proč tedy AKRO investiční společnost, a.s. nenechá tuto kauzu být?

The recent Covid crisis has demonstrated the importance of a properly functioning capital market during times of crisis and uncertainty. Data compiled by Bloomberg (see chart) shows how global equity funding, excluding Initial Public Offerings (IPOs), has jumped during the period following the onset of the Covid-19 pandemic. Globally, such equity...

Nynější koronavirová krize ukázala důležitost řádně fungujícího kapitálového trhu během období krizí a nejistoty. Z dat shormážděných společností Bloomberg (viz tabulka) vyplývá, k jak prudkému nárůstu financování prostřednictvím úpisů akcií (vyjma IPO) došlo po vypuknutí pandemie Covidu-19. Globálně došlo mezi 2. čtvrtletím roku 2019 a 2....

Unit-holders in the AKRO Fund Novych Ekonomik will note the significant rise in value of the fund since the last valuation. The 10.5% jump in fund value can be attributed to three factors:

Podílníci AKRO fondu nových ekonomik si mohou všimnout významného nárůstu hodnoty fondu od posledního přecenění. Tento 10,5% růst hodnoty fondu lze přičítat třem faktorům:

Česká vláda v nedávné době oznámila, že každý občan starší šedesáti let obdrží malé balení roušek. Shodou okolností se jedná o obdobnou věkovou kategorii, do které spadá i většina podílníků bývalých CS fondů. Přes 60 000 podílníků těchto fondů přišlo v roce 1997 o své úspory v důsledku nesprávného úředního postupu českých orgánů, který...

AKRO investiční společnost, a.s., bere na vědomí, že iDnes změnilo titulek článku, původně nadepsaného "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí vracet stamiliony", na "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí zaplatit stamiliony".

AKRO investiční společnost, a.s. notes that iDnes have changed the title of their article, originally entitled: "Shareholders of fallen CS Funds will not receive anything, on the contrary, they must return hundreds of millions", to "Shareholders of fallen CS Funds will not receive anything, on the contrary they have to pay hundreds of millions".

V článku publikovaném na serveru iDnes.cz dne 24. července 2020 pod titulkem "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí vracet stamiliony" se tvrdí, že AKRO je povinna peníze "vrátit". To je ale nesprávné: částka 717 milionů Kč (47 mil. EUR) úroků z prodlení představuje "platbu" ve prospěch státu, nikoli vrácení dříve obdrženého...

In an article published by iDnes, on July 24, 2020, entitled: ''Unit-holders of fallen CS Funds will not receive anything, on the contrary, they must return hundreds of millions'' it is asserted in both the title and the text that AKRO is ''returning'' money. That is incorrect: The Kc717m (EUR47m) in penalty interest represents a ''payment'' to the...

Ve stejný den, kdy AKRO investiční společnost, a.s., oznámila, že podala za šedesát tisíc poškozených podílníků bývalých C.S. Fondů stížnost proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva ve věci náhrady škody za nesprávný úřední postup českých orgánů, vyšel žebříček realizace protikorupčních opatření, podle kterého skončila Česká...

The very day AKRO investiční společnost announced it had lodged a complaint on behalf of 60,000 investors against the Czech Republic in the European Court of Human Rights (ECHR) claiming compensation for maladministration by State officials and the lack of a fair judicial process, the Czech Republic comes last in a global corruption ranking!