NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Upozorňujeme podílníky bývalých C. S. Fondů na nedávné oznámení AKRO investiční společnosti, a.s.(správce bývalých C. S. Fondů), že dne 5. října 2022 byl na ústním jednání ve věci podaných žalob pro zmatečnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. května 2018 tento rozsudek zrušen. Konkrétně na tomto jednání soud rozhodl o zrušení...

The Czech Union of Judges is right to condemn the actions of the Minister of Justice, Pavel Blazek, when he prevented the appointment of judge Ales Novotny as deputy chair of the Regional Court in Brno. Justifying the decision not to promote the judge, the Justice Ministry cited the ''material damage to the Czech state incurred'' because of judge...

Soudcovská unie ČR právem odsuzuje postup ministra spravedlnosti Pavla Blažka, že zabránil jmenování soudce Aleše Novotného místopředsedou Krajského soudu v Brně. Ministerstvo spravedlnosti zdůvodnilo své rozhodnutí nepovýšit soudce ''majetkovou újmou, která vznikla českému státu'' kvůli předchozím rozhodnutím soudce Novotného. Ministr tvrdí, že ho...

This year marks the centenary of the the creation of so-called Greater Prague, when Prague was connected with 38 outlying suburbs to create one administrative unit. Amidst all the upcoming municiple celebrations, exhibitions, and self-congratulatory back-slapping, spare a thought for how this expansion was financed and why, 100 years later, some...

Letos si připomínáme sté výročí vzniku takzvané Velké Prahy, kdy byla Praha spojena s 38 okrajovými předměstími v jeden správní celek. Uprostřed všech nadcházejících obecních oslav, výstav a sebechvály se zamysleme nad tím, jak bylo toto rozšíření financováno a proč i po 100 letech zůstávají některé dluhy nesplacené.

Vzhledem k nestabilní situaci na světových kapitálových trzích bych rád využil příležitosti a objasnil expozici fondů AKRO vůči Rusku/Ukrajině/Bělorusku po ruské invazi na Ukrajinu.

Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer ve svém nedávném článku "Centrální banky v regionu střední a východní Evropy proaktivně přistupují k inflaci" ("CEE central banks take proactive approach towards inflation") publikovaném na stránkách Official Monetary and Financial Institutions Forum website (OMIF -...

AKRO investiční společnost, a.s., is delighted to announce Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. has agreed to join AKRO's Investment Committee. This appointment broadens and deepens Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. 's existing involvement within AKRO investiční společnost, a.s., where he sits on the Supervisory Board.

AKRO investiční společnost, a.s., s potěšením oznamuje, že Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. souhlasil s členstvím v investičním výboru AKRO. Toto jmenování rozšiřuje a prohlubuje dosavadní působení Prof. Revendy v rámci AKRO investiční společnosti, a.s., kde dále zasedá i v dozorčí radě.

At AKRO, one of our favourite economic indicators is US non-farm payrolls. This monthly data series shows employment in the world's largest economy, adjusted to exclude seasonal employment in the agricultural sector. Historically, when the year on year rate of change[1]falls below 1% it has always been an accurate indicator of recessionary...

V AKRO investiční společnosti, a.s., je jedním z našich oblíbených ekonomických ukazatelů celkový počet zaměstnaných v USA, mimo odvětví hospodářství. Datová řada níže ukazuje zaměstnanost v největší ekonomice světa, upravená tak, aby vyloučila sezónní zaměstnanost v zemědělském sektoru. Historicky, když meziroční tempo změn[1] klesne pod 1 %, vždy...

During the 2015-16 period of extremely low interest rates, when speculators were clamoring for Czech Crown denominated assets (betting on an appreciation of the currency once the currency cap ended), the Czech Ministry of Finance (MoF) focused on issuing short to medium maturity debt. While at the time, issuing shorter maturity debt seemed to have...

V období extrémně nízkých úrokových sazeb 2015-16, kdy spekulanti volali po aktivech denominovaných v české měně (sázeli na zhodnocení koruny po zrušení kurzového stropu), se české ministerstvo financí (MF) zaměřilo na emisi krátkodobých až střednědobých dluhů. Přestože se v té době zdálo, že emise dluhu s kratší splatností vede spíše k úrokovým...

Purchasing Managers' Index ("PMI", Index manažerů nákupu) je užitečný ukazatel vývoje ekonomické aktivity - růstu nebo poklesu HDP. Jeho varianty umožňují nejen hodnocení výkonu ekonomiky jako celku, ale i většiny odvětví výroby a služeb. Zpravidla indikuje současný ekonomický vývoj s předstihem před výstupy oficiálních statistik. Indexy PMI ve...

"Naprostá nekompetentnost" a "provincialismus". Tak údajně popsal prezident Masaryk kroky československého ministra financí (a jeho ministerstva) v roce 1924 při emisi dluhů vydaných "Ve jménu republiky"[1]. Jsme téměř o 100 let dál a prakticky nic se nezměnilo.

AKRO fond novych ekonomik finished the year up a respectable 5½ % in 2020. As predicted, in our 1st April blog: "The Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself ", late March proved to be the nadir for the markets: The point of maximum Covid-19 related panic. Thereafter, the combination of fiscal and monetary stimulus,...

AKRO fond nových ekonomik zakončil rok 2020 úctyhodným nárůstem 5,5 % oproti předchozímu roku. Jak jsme předpovídali v našem článku na blogu z 1. dubna: "Nemáme se čeho obávat, jen strachu samotného", konec března se stal nejhorším obdobím pro trhy: dobou největší paniky související s Covid-19. Následně však kombinace fiskálních a peněžních...